کالیته رنگ نیوکالر صفحه ۳

کالیته رنگ نیوکالر

جهت انتخاب رنگ مورد نظر روی مد رنگ کلیک و تاچ کنید و رنگ مورد نظر ارسال کنید

NCS S 2055-B10G

#009bb2

RGB: 0, 155, 178

CMYK: 100, 13, 0, 30

NCS S 2060-B

#0094be

RGB: 0, 148, 190

CMYK: 100, 22, 0, 25

NCS S 2060-B50G

#00a299

RGB: 0, 162, 153

CMYK: 100, 0, 6, 36

NCS S 2060-B70G

#00a690

RGB: 0, 166, 144

CMYK: 100, 0, 13, 35

NCS S 2060-B90G

#00a27a

RGB: 0, 162, 122

CMYK: 100, 0, 25, 36

NCS S 2060-G

#33a371

RGB: 51, 163, 113

CMYK: 69, 0, 31, 36

NCS S 2060-G10Y

#4c9f65

RGB: 76, 159, 101

CMYK: 52, 0, 36, 38

NCS S 2060-G20Y

#68a15a

RGB: 104, 161, 90

CMYK: 35, 0, 44, 37

NCS S 2060-G30Y

#7ea053

RGB: 126, 160, 83

CMYK: 21, 0, 48, 37

NCS S 2060-G40Y

#91a24c

RGB: 145, 162, 76

CMYK: 10, 0, 53, 36

NCS S 2060-G50Y

#9fa348

RGB: 159, 163, 72

CMYK: 2, 0, 56, 36

NCS S 2060-G60Y

#aea843

RGB: 174, 168, 67

CMYK: 0, 3, 61, 32

NCS S 2060-G70Y

#b5a83f

RGB: 181, 168, 63

CMYK: 0, 7, 65, 29

NCS S 2060-G80Y

#c0a83e

RGB: 192, 168, 62

CMYK: 0, 13, 68, 25

NCS S 2060-G90Y

#c5a63d

RGB: 197, 166, 61

CMYK: 0, 16, 69, 23

NCS S 2060-R

#bb5960

RGB: 187, 89, 96

CMYK: 0, 52, 49, 27

NCS S 2060-R10B

#b75568

RGB: 183, 85, 104

CMYK: 0, 54, 43, 28

NCS S 2060-R20B

#b55776

RGB: 181, 87, 118

CMYK: 0, 52, 35, 29

NCS S 2060-R30B

#b25988

RGB: 178, 89, 136

CMYK: 0, 50, 24, 30

NCS S 2060-R40B

#a45f98

RGB: 164, 95, 152

CMYK: 0, 42, 7, 36

NCS S 2060-R70B

#657bc1

RGB: 101, 123, 193

CMYK: 48, 36, 0, 24

NCS S 2060-R80B

#4385c4

RGB: 67, 133, 196

CMYK: 66, 32, 0, 23

NCS S 2060-R90B

#208bc1

RGB: 32, 139, 193

CMYK: 83, 28, 0, 24

NCS S 2060-Y

#cc9f3d

RGB: 204, 159, 61

CMYK: 0, 22, 70, 20

NCS S 2060-Y10R

#d49d44

RGB: 212, 157, 68

CMYK: 0, 26, 68, 17

NCS S 2060-Y20R

#d89244

RGB: 216, 146, 68

CMYK: 0, 32, 69, 15

NCS S 2060-Y30R

#d68849

RGB: 214, 136, 73

CMYK: 0, 36, 66, 16

NCS S 2060-Y40R

#d17e4a

RGB: 209, 126, 74

CMYK: 0, 40, 65, 18

NCS S 2060-Y50R

#ce7449

RGB: 206, 116, 73

CMYK: 0, 44, 65, 19

NCS S 2060-Y60R

#cd6e4e

RGB: 205, 110, 78

CMYK: 0, 46, 62, 20

NCS S 2060-Y70R

#c86953

RGB: 200, 105, 83

CMYK: 0, 48, 59, 22

NCS S 2060-Y80R

#c76255

RGB: 199, 98, 85

CMYK: 0, 51, 57, 22

NCS S 2060-Y90R

#c05d5a

RGB: 192, 93, 90

CMYK: 0, 52, 53, 25

NCS S 2065-B

#0088b0

RGB: 0, 136, 176

CMYK: 100, 23, 0, 31

NCS S 2065-R20B

#a44468

RGB: 164, 68, 104

CMYK: 0, 59, 37, 36

NCS S 2065-R90B

#0082bc

RGB: 0, 130, 188

CMYK: 100, 31, 0, 26

NCS S 2070-G10Y

#32924f

RGB: 50, 146, 79

CMYK: 66, 0, 46, 43

NCS S 2070-G20Y

#579748

RGB: 87, 151, 72

CMYK: 42, 0, 52, 41

NCS S 2070-G30Y

#74983f

RGB: 116, 152, 63

CMYK: 24, 0, 59, 40

NCS S 2070-G40Y

#879738

RGB: 135, 151, 56

CMYK: 11, 0, 63, 41

NCS S 2070-G50Y

#999935

RGB: 153, 153, 53

CMYK: 0, 0, 65, 40

NCS S 2070-G60Y

#a89f2a

RGB: 168, 159, 42

CMYK: 0, 5, 75, 34

NCS S 2070-G70Y

#afa026

RGB: 175, 160, 38

CMYK: 0, 9, 78, 31

NCS S 2070-G80Y

#bd9f22

RGB: 189, 159, 34

CMYK: 0, 16, 82, 26

NCS S 2070-G90Y

#c29b20

RGB: 194, 155, 32

CMYK: 0, 20, 84, 24

NCS S 2070-R

#a94048

RGB: 169, 64, 72

CMYK: 0, 62, 57, 34

NCS S 2070-R10B

#a03c4f

RGB: 160, 60, 79

CMYK: 0, 63, 51, 37

NCS S 2070-Y

#cc9a29

RGB: 204, 154, 41

CMYK: 0, 25, 80, 20

NCS S 2070-Y10R

#d79527

RGB: 215, 149, 39

CMYK: 0, 31, 82, 16

NCS S 2070-Y20R

#d5882e

RGB: 213, 136, 46

CMYK: 0, 36, 78, 16

NCS S 2070-Y30R

#d47e37

RGB: 212, 126, 55

CMYK: 0, 41, 74, 17

NCS S 2070-Y40R

#ce7138

RGB: 206, 113, 56

CMYK: 0, 45, 73, 19

NCS S 2070-Y50R

#cf693b

RGB: 207, 105, 59

CMYK: 0, 49, 71, 19

NCS S 2070-Y60R

#c4603e

RGB: 196, 96, 62

CMYK: 0, 51, 68, 23

NCS S 2070-Y70R

#c05741

RGB: 192, 87, 65

CMYK: 0, 55, 66, 25

NCS S 2070-Y80R

#bb4f44

RGB: 187, 79, 68

CMYK: 0, 58, 64, 27

NCS S 2070-Y90R

#b14a46

RGB: 177, 74, 70

CMYK: 0, 58, 60, 31

NCS S 2075-G20Y

#49913a

RGB: 73, 145, 58

CMYK: 50, 0, 60, 43

NCS S 2075-G30Y

#679333

RGB: 103, 147, 51

CMYK: 30, 0, 65, 42

NCS S 2075-Y60R

#c45936

RGB: 196, 89, 54

CMYK: 0, 55, 72, 23

NCS S 2075-Y70R

#b94e38

RGB: 185, 78, 56

CMYK: 0, 58, 70, 27

NCS S 2500-N

#bdbcb9

RGB: 189, 188, 185

CMYK: 0, 1, 2, 26

NCS S 2502-B

#b7bbbd

RGB: 183, 187, 189

CMYK: 3, 1, 0, 26

NCS S 2502-G

#b7bbb8

RGB: 183, 187, 184

CMYK: 2, 0, 2, 27

NCS S 2502-R

#bfbbbb

RGB: 191, 187, 187

CMYK: 0, 2, 2, 25

NCS S 2502-Y

#bebbb2

RGB: 190, 187, 178

CMYK: 0, 2, 6, 25

NCS S 2555-B20G

#0095a3

RGB: 0, 149, 163

CMYK: 100, 9, 0, 36

NCS S 2555-B30G

#009ba0

RGB: 0, 155, 160

CMYK: 100, 3, 0, 37

NCS S 2555-B40G

#009795

RGB: 0, 151, 149

CMYK: 100, 0, 1, 41

NCS S 2555-B60G

#009d8f

RGB: 0, 157, 143

CMYK: 100, 0, 9, 38

NCS S 2555-B80G

#009980

RGB: 0, 153, 128

CMYK: 100, 0, 16, 40

NCS S 2565-G

#008f5a

RGB: 0, 143, 90

CMYK: 100, 0, 37, 44

NCS S 2565-R80B

#246caf

RGB: 36, 108, 175

CMYK: 79, 38, 0, 31

NCS S 2570-G20Y

#49883f

RGB: 73, 136, 63

CMYK: 46, 0, 54, 47

NCS S 2570-G30Y

#668a37

RGB: 102, 138, 55

CMYK: 26, 0, 60, 46

NCS S 2570-R

#8e373b

RGB: 142, 55, 59

CMYK: 0, 61, 58, 44

NCS S 2570-Y30R

#c57431

RGB: 197, 116, 49

CMYK: 0, 41, 75, 23

NCS S 2570-Y40R

#c26932

RGB: 194, 105, 50

CMYK: 0, 46, 74, 24

NCS S 2570-Y50R

#be6035

RGB: 190, 96, 53

CMYK: 0, 49, 72, 25

NCS S 2570-Y60R

#b75838

RGB: 183, 88, 56

CMYK: 0, 52, 69, 28

NCS S 2570-Y70R

#ab4c38

RGB: 171, 76, 56

CMYK: 0, 56, 67, 33

NCS S 2570-Y80R

#a7453a

RGB: 167, 69, 58

CMYK: 0, 59, 65, 35

NCS S 2570-Y90R

#9e3e3b

RGB: 158, 62, 59

CMYK: 0, 61, 63, 38

NCS S 3000-N

#b4b4b2

RGB: 180, 180, 178

CMYK: 0, 0, 1, 29

NCS S 3005-B20G

#a4aeaf

RGB: 164, 174, 175

CMYK: 6, 1, 0, 31

NCS S 3005-B80G

#a5aeab

RGB: 165, 174, 171

CMYK: 5, 0, 2, 32

NCS S 3005-G20Y

#abb0a8

RGB: 171, 176, 168

CMYK: 3, 0, 5, 31

NCS S 3005-G50Y

#adafa2

RGB: 173, 175, 162

CMYK: 1, 0, 7, 31

NCS S 3005-G80Y

#b6b3a4

RGB: 182, 179, 164

CMYK: 0, 2, 10, 29

NCS S 3005-R20B

#b5adaf

RGB: 181, 173, 175

CMYK: 0, 4, 3, 29

NCS S 3005-R50B

#adabb2

RGB: 173, 171, 178

CMYK: 3, 4, 0, 30

NCS S 3005-R80B

#a8afb4

RGB: 168, 175, 180

CMYK: 7, 3, 0, 29

NCS S 3005-Y20R

#b7ac9c

RGB: 183, 172, 156

CMYK: 0, 6, 15, 28

NCS S 3005-Y50R

#b5a89d

RGB: 181, 168, 157

CMYK: 0, 7, 13, 29

NCS S 3005-Y80R

#b9aba7

RGB: 185, 171, 167

CMYK: 0, 8, 10, 27

NCS S 3010-B

#9aaab1

RGB: 154, 170, 177

CMYK: 13, 4, 0, 31

NCS S 3010-B10G

#98a9ae

RGB: 152, 169, 174

CMYK: 13, 3, 0, 32

NCS S 3010-B30G

#99adaf

RGB: 153, 173, 175

CMYK: 13, 1, 0, 31

NCS S 3010-B50G

#9aacab

RGB: 154, 172, 171

CMYK: 10, 0, 1, 33

NCS S 3010-B70G

#9eaeab

RGB: 158, 174, 171

CMYK: 9, 0, 2, 32

NCS S 3010-B90G

#a0b0a9

RGB: 160, 176, 169

CMYK: 9, 0, 4, 31

NCS S 3010-G

#9faea4

RGB: 159, 174, 164

CMYK: 9, 0, 6, 32

NCS S 3010-G10Y

#9fac9e

RGB: 159, 172, 158

CMYK: 8, 0, 8, 33

NCS S 3010-G20Y

#a3ad9e

RGB: 163, 173, 158

CMYK: 6, 0, 9, 32

NCS S 3010-G30Y

#a8b19f

RGB: 168, 177, 159

CMYK: 5, 0, 10, 31

NCS S 3010-G40Y

#aaae9b

RGB: 170, 174, 155

CMYK: 2, 0, 11, 32

NCS S 3010-G50Y

#aaac97

RGB: 170, 172, 151

CMYK: 1, 0, 12, 33

NCS S 3010-G60Y

#aead98

RGB: 174, 173, 152

CMYK: 0, 1, 13, 32

NCS S 3010-G70Y

#afad96

RGB: 175, 173, 150

CMYK: 0, 1, 14, 31

NCS S 3010-G80Y

#b1ac97

RGB: 177, 172, 151

CMYK: 0, 3, 15, 31

NCS S 3010-G90Y

#b5ab92

RGB: 181, 171, 146

CMYK: 0, 6, 19, 29

NCS S 3010-R

#b49d9c

RGB: 180, 157, 156

CMYK: 0, 13, 13, 29

NCS S 3010-R10B

#b4a2a4

RGB: 180, 162, 164

CMYK: 0, 10, 9, 29

NCS S 3010-R20B

#b2a1a6

RGB: 178, 161, 166

CMYK: 0, 10, 7, 30

NCS S 3010-R30B

#b0a1a8

RGB: 176, 161, 168

CMYK: 0, 9, 5, 31

NCS S 3010-R40B

#aca2ab

RGB: 172, 162, 171

CMYK: 0, 6, 1, 33

NCS S 3010-R50B

#aca6b1

RGB: 172, 166, 177

CMYK: 3, 6, 0, 31

NCS S 3010-R60B

#a6a7b3

RGB: 166, 167, 179

CMYK: 7, 7, 0, 30

NCS S 3010-R70B

#a5abb5

RGB: 165, 171, 181

CMYK: 9, 6, 0, 29

NCS S 3010-R80B

#9da8b3

RGB: 157, 168, 179

CMYK: 12, 6, 0, 30

NCS S 3010-R90B

#9ba9b3

RGB: 155, 169, 179

CMYK: 13, 6, 0, 30

NCS S 3010-Y

#b9ac91

RGB: 185, 172, 145

CMYK: 0, 7, 22, 27

NCS S 3010-Y10R

#baa991

RGB: 186, 169, 145

CMYK: 0, 9, 22, 27

NCS S 3010-Y20R

#b9a791

RGB: 185, 167, 145

CMYK: 0, 10, 22, 27

NCS S 3010-Y30R

#bea892

RGB: 190, 168, 146

CMYK: 0, 12, 23, 25

NCS S 3010-Y40R

#bba390

RGB: 187, 163, 144

CMYK: 0, 13, 23, 27

NCS S 3010-Y50R

#bea695

RGB: 190, 166, 149

CMYK: 0, 13, 22, 25

NCS S 3010-Y60R

#baa194

RGB: 186, 161, 148

CMYK: 0, 13, 20, 27

NCS S 3010-Y70R

#b9a197

RGB: 185, 161, 151

CMYK: 0, 13, 18, 27

NCS S 3010-Y80R

#b8a19b

RGB: 184, 161, 155

CMYK: 0, 13, 16, 28

NCS S 3010-Y90R

#b6a29d

RGB: 182, 162, 157

CMYK: 0, 11, 14, 29

NCS S 3020-B

#84a0ae

RGB: 132, 160, 174

CMYK: 24, 8, 0, 32

NCS S 3020-B10G

#83a5af

RGB: 131, 165, 175

CMYK: 25, 6, 0, 31

NCS S 3020-B30G

#84a8ab

RGB: 132, 168, 171

CMYK: 23, 2, 0, 33

NCS S 3020-B40G

#83a8a8

RGB: 131, 168, 168

CMYK: 22, 0, 0, 34

NCS S 3020-B50G

#86a9a7

RGB: 134, 169, 167

CMYK: 21, 0, 1, 34

NCS S 3020-B60G

#83a8a4

RGB: 131, 168, 164

CMYK: 22, 0, 2, 34

NCS S 3020-B70G

#82a7a0

RGB: 130, 167, 160

CMYK: 22, 0, 4, 35

NCS S 3020-B90G

#85a89a

RGB: 133, 168, 154

CMYK: 21, 0, 8, 34

NCS S 3020-G

#8aa694

RGB: 138, 166, 148

CMYK: 17, 0, 11, 35

NCS S 3020-G10Y

#91a891

RGB: 145, 168, 145

CMYK: 14, 0, 14, 34

NCS S 3020-G20Y

#95a78e

RGB: 149, 167, 142

CMYK: 11, 0, 15, 35

NCS S 3020-G30Y

#9aa88a

RGB: 154, 168, 138

CMYK: 8, 0, 18, 34

NCS S 3020-G40Y

#a0a585

RGB: 160, 165, 133

CMYK: 3, 0, 19, 35

NCS S 3020-G50Y

#a8aa85

RGB: 168, 170, 133

CMYK: 1, 0, 22, 33

NCS S 3020-G60Y

#a9a682

RGB: 169, 166, 130

CMYK: 0, 2, 23, 34

NCS S 3020-G70Y

#aba781

RGB: 171, 167, 129

CMYK: 0, 2, 25, 33

NCS S 3020-G80Y

#b1a77f

RGB: 177, 167, 127

CMYK: 0, 6, 28, 31

NCS S 3020-G90Y

#b7a77f

RGB: 183, 167, 127

CMYK: 0, 9, 31, 28

NCS S 3020-R

#b49091

RGB: 180, 144, 145

CMYK: 0, 20, 19, 29

NCS S 3020-R10B

#b59297

RGB: 181, 146, 151

CMYK: 0, 19, 17, 29

NCS S 3020-R20B

#b0919a

RGB: 176, 145, 154

CMYK: 0, 18, 13, 31

NCS S 3020-R30B

#ab929f

RGB: 171, 146, 159

CMYK: 0, 15, 7, 33

NCS S 3020-R40B

#a994a6

RGB: 169, 148, 166

CMYK: 0, 12, 2, 34

NCS S 3020-R50B

#a69aae

RGB: 166, 154, 174

CMYK: 5, 11, 0, 32

NCS S 3020-R60B

#9b9bb1

RGB: 155, 155, 177

CMYK: 12, 12, 0, 31

NCS S 3020-R70B

#919cb0

RGB: 145, 156, 176

CMYK: 18, 11, 0, 31

NCS S 3020-R80B

#8c9eb3

RGB: 140, 158, 179

CMYK: 22, 12, 0, 30

NCS S 3020-R90B

#859eb1

RGB: 133, 158, 177

CMYK: 25, 11, 0, 31

NCS S 3020-Y

#b9a57d

RGB: 185, 165, 125

CMYK: 0, 11, 32, 27

NCS S 3020-Y10R

#bfa37f

RGB: 191, 163, 127

CMYK: 0, 15, 34, 25

NCS S 3020-Y20R

#bd9e7a

RGB: 189, 158, 122

CMYK: 0, 16, 35, 26

NCS S 3020-Y30R

#bf9b7b

RGB: 191, 155, 123

CMYK: 0, 19, 36, 25

NCS S 3020-Y40R

#bd977d

RGB: 189, 151, 125

CMYK: 0, 20, 34, 26

NCS S 3020-Y50R

#c59982

RGB: 197, 153, 130

CMYK: 0, 22, 34, 23

NCS S 3020-Y60R

#bc9482

RGB: 188, 148, 130

CMYK: 0, 21, 31, 26

NCS S 3020-Y70R

#c09587

RGB: 192, 149, 135

CMYK: 0, 22, 30, 25

NCS S 3020-Y80R

#ba9288

RGB: 186, 146, 136

CMYK: 0, 22, 27, 27

NCS S 3020-Y90R

#b9908b

RGB: 185, 144, 139

CMYK: 0, 22, 25, 27

NCS S 3030-B

#6a98ac

RGB: 106, 152, 172

CMYK: 38, 12, 0, 33

NCS S 3030-B10G

#699eac

RGB: 105, 158, 172

CMYK: 39, 8, 0, 33

NCS S 3030-B30G

#6ba2a5

RGB: 107, 162, 165

CMYK: 35, 2, 0, 35

NCS S 3030-B40G

#67a1a1

RGB: 103, 161, 161

CMYK: 36, 0, 0, 37

NCS S 3030-B50G

#6ca3a1

RGB: 108, 163, 161

CMYK: 34, 0, 1, 36

NCS S 3030-B60G

#68a29b

RGB: 104, 162, 155

CMYK: 36, 0, 4, 36

NCS S 3030-B70G

#6aa298

RGB: 106, 162, 152

CMYK: 35, 0, 6, 36

NCS S 3030-B90G

#6da28e

RGB: 109, 162, 142

CMYK: 33, 0, 12, 36

NCS S 3030-G

#75a088

RGB: 117, 160, 136

CMYK: 27, 0, 15, 37

NCS S 3030-G10Y

#80a584

RGB: 128, 165, 132

CMYK: 22, 0, 20, 35

NCS S 3030-G20Y

#83a07c

RGB: 131, 160, 124

CMYK: 18, 0, 23, 37

NCS S 3030-G30Y

#8da178

RGB: 141, 161, 120

CMYK: 12, 0, 25, 37

NCS S 3030-G40Y

#99a075

RGB: 153, 160, 117

CMYK: 4, 0, 27, 37

NCS S 3030-G50Y

#9fa272

RGB: 159, 162, 114

CMYK: 2, 0, 30, 36

NCS S 3030-G60Y

#a6a16e

RGB: 166, 161, 110

CMYK: 0, 3, 34, 35

NCS S 3030-G70Y

#aba46f

RGB: 171, 164, 111

CMYK: 0, 4, 35, 33

NCS S 3030-G80Y

#afa16b

RGB: 175, 161, 107

CMYK: 0, 8, 39, 31

NCS S 3030-G90Y

#b8a26a

RGB: 184, 162, 106

CMYK: 0, 12, 42, 28

NCS S 3030-R

#b68083

RGB: 182, 128, 131

CMYK: 0, 30, 28, 29

NCS S 3030-R10B

#b38188

RGB: 179, 129, 136

CMYK: 0, 28, 24, 30

NCS S 3030-R20B

#ad808e

RGB: 173, 128, 142

CMYK: 0, 26, 18, 32

NCS S 3030-R30B

#ad8296

RGB: 173, 130, 150

CMYK: 0, 25, 13, 32

NCS S 3030-R40B

#a385a0

RGB: 163, 133, 160

CMYK: 0, 18, 2, 36

NCS S 3030-R50B

#9d89aa

RGB: 157, 137, 170

CMYK: 8, 19, 0, 33

NCS S 3030-R60B

#8d8db0

RGB: 141, 141, 176

CMYK: 20, 20, 0, 31

NCS S 3030-R70B

#8291b2

RGB: 130, 145, 178

CMYK: 27, 19, 0, 30

NCS S 3030-R80B

#7693b1

RGB: 118, 147, 177

CMYK: 33, 17, 0, 31

NCS S 3030-R90B

#7298b3

RGB: 114, 152, 179

CMYK: 36, 15, 0, 30

NCS S 3030-Y

#b99e6b

RGB: 185, 158, 107

CMYK: 0, 15, 42, 27

NCS S 3030-Y10R

#c09d6d

RGB: 192, 157, 109

CMYK: 0, 18, 43, 25

NCS S 3030-Y20R

#bd9569

RGB: 189, 149, 105

CMYK: 0, 21, 44, 26

NCS S 3030-Y30R

#c1926b

RGB: 193, 146, 107

CMYK: 0, 24, 45, 24

NCS S 3030-Y40R

#c18c69

RGB: 193, 140, 105

CMYK: 0, 27, 46, 24

NCS S 3030-Y50R

#c3896e

RGB: 195, 137, 110

CMYK: 0, 30, 44, 24

NCS S 3030-Y60R

#c08771

RGB: 192, 135, 113

CMYK: 0, 30, 41, 25

NCS S 3030-Y70R

#bd8473

RGB: 189, 132, 115

CMYK: 0, 30, 39, 26

NCS S 3030-Y80R

#b97f75

RGB: 185, 127, 117

CMYK: 0, 31, 37, 27

NCS S 3030-Y90R

#b87f7a

RGB: 184, 127, 122

CMYK: 0, 31, 34, 28

NCS S 3040-B

#4b90ab

RGB: 75, 144, 171

CMYK: 56, 16, 0, 33

NCS S 3040-B10G

#4894a7

RGB: 72, 148, 167

CMYK: 57, 11, 0, 35

NCS S 3040-B20G

#4697a3

RGB: 70, 151, 163

CMYK: 57, 7, 0, 36

NCS S 3040-B30G

#459a9f

RGB: 69, 154, 159

CMYK: 57, 3, 0, 38

NCS S 3040-B40G

#459999

RGB: 69, 153, 153

CMYK: 55, 0, 0, 40

NCS S 3040-B50G

#4a9a96

RGB: 74, 154, 150

CMYK: 52, 0, 3, 40

NCS S 3040-B60G

#499d94

RGB: 73, 157, 148

CMYK: 54, 0, 6, 38

NCS S 3040-B70G

#4d9c8f

RGB: 77, 156, 143

CMYK: 51, 0, 8, 39

NCS S 3040-B80G

#4d9c8a

RGB: 77, 156, 138

CMYK: 51, 0, 12, 39

NCS S 3040-B90G

#539a82

RGB: 83, 154, 130

CMYK: 46, 0, 16, 40

NCS S 3040-G

#609ac7

RGB: 96, 154, 199

CMYK: 52, 23, 0, 22

NCS S 3040-G10Y

#6c9a73

RGB: 108, 154, 115

CMYK: 30, 0, 25, 40

NCS S 3040-G20Y

#759b6c

RGB: 117, 155, 108

CMYK: 25, 0, 30, 39

NCS S 3040-G30Y

#819a66

RGB: 129, 154, 102

CMYK: 16, 0, 34, 40

NCS S 3040-G40Y

#909b63

RGB: 144, 155, 99

CMYK: 7, 0, 36, 39

NCS S 3040-G50Y

#9a9c60

RGB: 154, 156, 96

CMYK: 1, 0, 38, 39

NCS S 3040-G60Y

#a39c5d

RGB: 163, 156, 93

CMYK: 0, 4, 43, 36

NCS S 3040-G70Y

#a59c5d

RGB: 165, 156, 93

CMYK: 0, 5, 44, 35

NCS S 3040-G80Y

#ae9d59

RGB: 174, 157, 89

CMYK: 0, 10, 49, 32

NCS S 3040-G90Y

#b29b58

RGB: 178, 155, 88

CMYK: 0, 13, 51, 30

NCS S 3040-R

#b16d71

RGB: 177, 109, 113

CMYK: 0, 38, 36, 31

NCS S 3040-R10B

#ac6a74

RGB: 172, 106, 116

CMYK: 0, 38, 33, 33

NCS S 3040-R20B

#ab6b7e

RGB: 171, 107, 126

CMYK: 0, 37, 26, 33

NCS S 3040-R30B

#a5708b

RGB: 165, 112, 139

CMYK: 0, 32, 16, 35

NCS S 3040-R40B

#9e7298

RGB: 158, 114, 152

CMYK: 0, 28, 4, 38

NCS S 3040-R50B

#9678a2

RGB: 150, 120, 162

CMYK: 7, 26, 0, 36

NCS S 3040-R60B

#827aaa

RGB: 130, 122, 170

CMYK: 24, 28, 0, 33

NCS S 3040-R70B

#7184b2

RGB: 113, 132, 178

CMYK: 37, 26, 0, 30

NCS S 3040-R80B

#6287b3

RGB: 98, 135, 179

CMYK: 45, 25, 0, 30

NCS S 3040-R90B

#578caf

RGB: 87, 140, 175

CMYK: 50, 20, 0, 31

NCS S 3040-Y

#b79757

RGB: 183, 151, 87

CMYK: 0, 17, 52, 28

NCS S 3040-Y10R

#be9358

RGB: 190, 147, 88

CMYK: 0, 23, 54, 25

NCS S 3040-Y20R

#c08e5a

RGB: 192, 142, 90

CMYK: 0, 26, 53, 25

NCS S 3040-Y30R

#bf875a

RGB: 191, 135, 90

CMYK: 0, 29, 53, 25

NCS S 3040-Y40R

#bf815c

RGB: 191, 129, 92

CMYK: 0, 32, 52, 25

NCS S 3040-Y50R

#be7b5b

RGB: 190, 123, 91

CMYK: 0, 35, 52, 25

NCS S 3040-Y60R

#bd7960

RGB: 189, 121, 96

CMYK: 0, 36, 49, 26

NCS S 3040-Y70R

#b97563

RGB: 185, 117, 99

CMYK: 0, 37, 46, 27

NCS S 3040-Y80R

#bb7368

RGB: 187, 115, 104

CMYK: 0, 39, 44, 27

NCS S 3040-Y90R

#b46f6a

RGB: 180, 111, 106

CMYK: 0, 38, 41, 29

NCS S 3050-B

#2284a5

RGB: 34, 132, 165

CMYK: 79, 20, 0, 35

NCS S 3050-B10G

#1a8ba0

RGB: 26, 139, 160

CMYK: 84, 13, 0, 37

NCS S 3050-B20G

#0b8e99

RGB: 11, 142, 153

CMYK: 93, 7, 0, 40

NCS S 3050-B30G

#118e94

RGB: 17, 142, 148

CMYK: 89, 4, 0, 42

NCS S 3050-B40G

#009191

RGB: 0, 145, 145

CMYK: 100, 0, 0, 43

NCS S 3050-B50G

#1a928b

RGB: 26, 146, 139

CMYK: 82, 0, 5, 43

NCS S 3050-B60G

#109286

RGB: 16, 146, 134

CMYK: 89, 0, 8, 43

NCS S 3050-B70G

#1f9080

RGB: 31, 144, 128

CMYK: 78, 0, 11, 44

NCS S 3050-B80G

#23917c

RGB: 35, 145, 124

CMYK: 76, 0, 14, 43

NCS S 3050-B90G

#2e9476

RGB: 46, 148, 118

CMYK: 69, 0, 20, 42

NCS S 3050-G

#3d916c

RGB: 61, 145, 108

CMYK: 58, 0, 26, 43

NCS S 3050-G10Y

#528e61

RGB: 82, 142, 97

CMYK: 42, 0, 32, 44

NCS S 3050-G20Y

#65925d

RGB: 101, 146, 93

CMYK: 31, 0, 36, 43

NCS S 3050-G30Y

#738f53

RGB: 115, 143, 83

CMYK: 20, 0, 42, 44

NCS S 3050-G40Y

#84914f

RGB: 132, 145, 79

CMYK: 9, 0, 46, 43

NCS S 3050-G50Y

#92934d

RGB: 146, 147, 77

CMYK: 1, 0, 48, 42

NCS S 3050-G60Y

#9c954c

RGB: 156, 149, 76

CMYK: 0, 4, 51, 39

NCS S 3050-G70Y

#a29548

RGB: 162, 149, 72

CMYK: 0, 8, 56, 36

NCS S 3050-G80Y

#a89448

RGB: 168, 148, 72

CMYK: 0, 12, 57, 34

NCS S 3050-G90Y

#aa9145

RGB: 170, 145, 69

CMYK: 0, 15, 59, 33

NCS S 3050-R

#a75b5f

RGB: 167, 91, 95

CMYK: 0, 46, 43, 35

NCS S 3050-R10B

#a55663

RGB: 165, 86, 99

CMYK: 0, 48, 40, 35

NCS S 3050-R20B

#a2576e

RGB: 162, 87, 110

CMYK: 0, 46, 32, 36

NCS S 3050-R30B

#9e597b

RGB: 158, 89, 123

CMYK: 0, 44, 22, 38

NCS S 3050-R40B

#905a89

RGB: 144, 90, 137

CMYK: 0, 38, 5, 44

NCS S 3050-R50B

#88659b

RGB: 136, 101, 155

CMYK: 12, 35, 0, 39

NCS S 3050-R60B

#7369a5

RGB: 115, 105, 165

CMYK: 30, 36, 0, 35

NCS S 3050-R70B

#5d71ab