پروژه اجرا شده در برج مریم

این پروژه در برج مریم واقع در الهیه در سال 97 توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.