پروژه اجرا شده در برج فرمان

این پروژه در برج فرمان در سال 96 توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.