قیمت محصولات نیوکالر

ردیفنوع رنگنام محصولوزنقیمت مصرف کننده(ریال)
1رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک ماتکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۳۶۰,۰۰۰ ريال

2رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک ماتبیضی ۳/۷ کیلوگرم

۴,۴۵۰,۰۰۰ ريال

3رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک ماتگالن ۴/۳ کیلوگرم

۵,۰۷۰,۰۰۰ ريال

4رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک ماتدبه ۱۰/۵ کیلوگرم

۱۲,۱۴۰,۰۰۰ ريال

5رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک ماتحلب ۲۱ کیلوگرم

۲۴,۱۷۰,۰۰۰ ريال

6رنگ دخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم ماتکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۳۹۰,۰۰۰ ريال

7رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم ماتبیضی ۳/۷ کیلوگرم

۴,۶۳۰,۰۰۰ ريال

8رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم ماتگالن ۴/۳ کیلوگرم

۵,۲۹۰,۰۰۰ ريال

9رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم ماتدبه ۱۰/۵ کیلوگرم

۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ريال

10رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم ماتحلب ۲۱ کیلوگرم

۲۵,۲۷۰,۰۰۰ ريال

11رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک براقکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۱,۸۵۰,۰۰۰ ريال
12رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک براقبیضی ۳/۷ کیلوگرم۶,۲۲۰,۰۰۰ ريال
13رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک براقگالن ۴/۳ کیلوگرم۷,۱۳۰,۰۰۰ ريال
14رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک براقدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۷,۱۷۰,۰۰۰ ريال
15رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک براقحلب ۲۱ کیلوگرم۳۴,۲۲۰,۰۰۰ ريال
16رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم براقکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۱,۷۴۰,۰۰۰ ريال
17رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم براقبیضی ۳/۷ کیلوگرم۵,۷۵۰,۰۰۰ ريال
18رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم براقگالن ۴/۳ کیلوگرم۶,۶۱۳,۰۰۰ ريال
19رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم براقدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ريال
20رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک نیم براقحلب ۲۱ کیلوگرم۳۱,۷۵۰,۰۰۰ ريال
21رنگ داخل نیوکالرآکروپلاست(رنگ مخصوص سقف)کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۹۱۰,۰۰۰ ريال
22رنگ داخل نیوکالرآکروپلاست(رنگ مخصوص سقف)بیضی ۳/۷ کیلوگرم۲,۹۶۰,۰۰۰ ريال
23رنگ داخل نیوکالرآکروپلاست(رنگ مخصوص سقف)دبه ۱۰/۵ کیلوگرم۷,۸۸۰,۰۰۰ ريال
24رنگ داخل نیوکالرآکروپلاست(رنگ مخصوص سقف)حلب ۲۱ کیلوگرم۱۵,۶۴۰,۰۰۰ ريال
25رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک استخریکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۱,۷۴۰,۰۰۰ ريال
26رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک استخریگالن ۴/۳ کیلوگرم۶,۶۱۳,۰۰۰ ريال
27رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک استخریدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۵,۹۳۰,۰۰۰ ريال
28رنگ داخل نیوکالردی کالر اکریلیک استخریحلب ۲۱ کیلوگرم۳۱,۷۵۰,۰۰۰ ريال
29رنگ داخل نیوکالردی کالر نانو(ویژه)کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۲,۳۰۰,۰۰۰ ريال
30رنگ داخل نیوکالردی کالر نانو(ویژه)گالن ۴/۳ کیلوگرم۸,۷۴۰,۰۰۰ ريال
31رنگ داخل نیوکالردی کالر نانو(ویژه)دبه ۱۰/۵ کیلوگرم۲۱,۰۷۰,۰۰۰ ريال
32رنگ داخل نیوکالردی کالر نانو(ویژه)حلب ۲۱ کیلوگرم۴۲,۰۴۰,۰۰۰ ريال
33رنگ داخل نیوکالرروغنیAکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۱,۸۴۰,۰۰۰ ريال
34رنگ داخل نیوکالرروغنیAگالن ۴/۳ کیلوگرم۶,۷۵۰,۰۰۰ ريال
35رنگ نما نیوکالررین کالر سیلیکونایزکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۱,۳۶۰,۰۰۰ ريال
36رنگ نما نیوکالررین کالر سیلیکونایزگالن ۴/۳ کیلوگرم۵,۱۳۰,۰۰۰ ريال
37رنگ نما نیوکالررین کالر سیلیکونایزدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ريال
38رنگ نما نیوکالررین کالر سیلیکونایزحلب ۲۱ کیلوگرم۲۴,۳۵۰,۰۰۰ ريال
39رنگ نما نیوکالررین کالر الاستومریکگالن ۴/۳ کیلوگرم۶,۴۶۰,۰۰۰ ريال
40رنگ نما نیوکالررین کالر الاستومریکدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۵,۵۹۰,۰۰۰ ريال
41رنگ نما نیوکالررین کالر الاستومریکحلب ۲۱ کیلوگرم۳۱,۰۷۰,۰۰۰ ريال
42رنگ نما نیوکالرتکس اولترا الاستومریکگالن ۴/۳ کیلوگرم۱۰,۲۴۰,۰۰۰ ريال
رنگ نما نیوکالرتکس اولترا الاستومریکدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۲۵,۳۳۰,۰۰۰ ريال
رنگ نما نیوکالرتکس اولترا الاستومریکحلب ۲۱ کیلوگرم۵۰,۵۵۰,۰۰۰ ريال
45رنگ نما نیوکالرسان کالرگالن ۴/۳ کیلوگرم۴,۰۷۰,۰۰۰ ريال
46رنگ نما نیوکالرسان کالردبه ۱۰/۵ کیلوگرم۹,۵۷۰,۰۰۰ ريال
47رنگ نما نیوکالرسان کالرحلب ۲۱ کیلوگرم۱۹,۰۱۰,۰۰۰ ريال
48رنگ نما نیوکالررین سفالیکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۱,۳۶۰,۰۰۰ ريال
49رنگ نما نیوکالررین سفالیگالن ۴/۳ کیلوگرم۵,۱۳۰,۰۰۰ ريال
50رنگ نما نیوکالررین سفالیدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۲,۲۴۰,۰۰۰ ريال
51رنگ نما نیوکالررین سفالیحلب ۲۱ کیلوگرم۲۴,۳۵۰,۰۰۰ ريال
52مادر رنگ های اکریلیکمشکی۲۰۰گرمی۳۲۰,۰۰۰ ريال
53مادر رنگ های اکریلیکمشکیکوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم۱,۲۴۰,۰۰۰ ريال
54مادر رنگ های اکریلیکمشکیگالن ۴/۳ کیلوگرم۴,۹۲۰,۰۰۰ ريال
55مادر رنگ های اکریلیکمشکیدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ريال
56مادر رنگ های اکریلیکمشکیحلب ۲۱ کیلوگرم۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ريال
57مادر رنگ های اکریلیکقرمز-آ بی-بنفش-نارنجی -سبز-زرد-سفید-فیروزه ای۲۰۰گرمی۴۱۰,۰۰۰ ريال
58مادر رنگ های اکریلیکقرمز-آ بی-بنفش-نارنجی -سبز-زرد-سفید-فیروزه ای

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۵۸۰,۰۰۰ ريال
59مادر رنگ های اکریلیک

گل ماش-قهوه ای-اخرا

۲۰۰گرمی۳۲۰,۰۰۰ ريال
60مادر رنگ های اکریلیک

گل ماش-قهوه ای-اخرا

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۲۴۰,۰۰۰ ريال
61بتونه

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۷۵۰,۰۰۰ ريال
62بتونهگالن ۴/۳ کیلوگرم۲,۴۰۰,۰۰۰ ريال
63نیوسیل الاستومر

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۵۶۰,۰۰۰ ريال
64نیوسیل الاستومرگالن ۴/۳ کیلوگرم۵,۸۵۰,۰۰۰ ريال
65نیوسیل الاستومردبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۴,۰۹۰,۰۰۰ ريال
66نیوسیل الاستومرحلب ۲۱ کیلوگرم۲۸,۰۵۰,۰۰۰ ريال
67چسب بتن ترمیمی

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۴۰۰,۰۰۰ ريال
68چسب بتن ترمیمیگالن ۴/۳ کیلوگرم۵,۴۴۰,۰۰۰ ريال
69چسب بتن ترمیمیدبه ۱۰/۵ کیلوگرم۱۳,۰۴۰,۰۰۰ ريال
70چسب بتن ترمیمیحلب ۲۱ کیلوگرم۲۵,۹۷۰,۰۰۰ ريال
71سیلیکون کوت(مات)

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۲۸۰,۰۰۰ ريال
72سیلیکون کوت(مات)گالن ۴/۳ کیلوگرم۴,۶۸۰,۰۰۰ ريال
73سیلیکون کوت(مات)حلب ۲۱ کیلوگرم۲۲,۸۲۰,۰۰۰ ريال
74لاک اکریلیک براق

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۱,۶۲۰,۰۰۰ ريال
75لاک اکریلیک براقگالن ۴/۳ کیلوگرم۶,۱۲۰,۰۰۰ ريال
76لاک اکریلیک براقحلب ۲۱ کیلوگرم۲۹,۱۰۰,۰۰۰ ريال
77آستر اکریلیک نفوذی

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ ريال
78آستر اکریلیک نفوذیگالن ۴/۳ کیلوگرم۱,۸۶۰,۰۰۰ ريال
79آستر اکریلیک نفوذیحلب ۲۱ کیلوگرم۸,۰۸۰,۰۰۰ ريال
80آستر اکریلیک پوششی

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۷۵۰,۰۰۰ ريال

81آستر اکریلیک پوششیگالن ۴/۳ کیلوگرم

۲,۶۹۰,۰۰۰ ريال

82آستر اکریلیک پوششی

حلب ۲۱ کیلوگرم

۸,۰۸۰,۰۰۰ ريال
83کنیتکس سوپر صادراتی

حلب ۲۱ کیلوگرم

۱۲,۳۵۰,۰۰۰ ريال

84رنگ های هنری متالیکطلایی-طلایی آنتیک-برنزی-مسی۲۰۰گرمی۸۱۰,۰۰۰ ريال
85

رنگ های هنری متالیک

طلایی-طلایی آنتیک-برنزی-مسی

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۳,۱۵۰,۰۰۰ ريال
86

رنگ های هنری متالیک

صدفی-نقره ای-نسکافه ای۲۰۰گرمی۵۹۰,۰۰۰ ريال
87

رنگ های هنری متالیک

صدفی-نقره ای-نسکافه ای

کوارت ۱/۰۶۰ کیلوگرم

۲,۲۷۰,۰۰۰ ريال
© کپی رایت ۱۴۰۳ - کلیه حقوق برای نیوکالر محفوظ می‌باشد