سیلیکون کوت پوششی است جهت آب گریزی و غبارگریزی سطوح ساختمانی مانند آجر، سنگ، سیمان و بناهای تاریخی بدون هیچ گونه تغییر ظاهری از قبیل مات و یا براق شدن. این محصول به عنوان آستری جهت آب بندی سطوح باران گیر در نما نیز استفاده می گردد. و با ایجاد چترهای سیلیکونی جذب آب مصالح ساختمانی و همچنین جذب گرد و غبار و آلودگی های شهری را بر روی سطوح مختلف به حداقل می رساند.
قطرات آب و غبارات جوی ( دوده ) پس از برخورد به سطح رنگ به صورت دانه تسبیح  شده و از سطح جدا می گردد و همچنان قطرات ریز بخار آب به راحتی از بین سطوح رنگ و لایه های زیرین آن عبور می نمایند و امکان تنفس به سطوح سیمانی و بتنی را می دهند.

پوششی است جهت آب گریزی و غبارگریزی سطوح ساختمانی مانند آجر, سنگ, سیمان و بناهای تاریخی بدون هیچ گونه تغییر ظاهری از قبیل مات و یا براق شدن . این محصول به عنوان آستری جهت آب بندی سطوح باران گیر در نما نیز استفاده می گردد و با ایجاد چتر های سیلیکونی جذب آب مصالح ساختمانی و همچنین جذب گرد و غبار و آلودگی های شهری را بر روی سطوح مختلف به حداقل می رساند.