دیتاشیت

Rain Colour
نوع رزین اکریلیک Pure Ac .+ Styrene استایرن + متیل متا اکریلات Type Of Ac . Resin
افزودنی سیلیکون Silicone Additive
جرم حجمی Avg حدود 1.30 Specify Gravity
جامد حجمی Avgحدود 2 -/+40% Volume Solid
جامد وزنی Avgحدود 2 -/+50% Weight Solid
پوشش 4-5 M2/lit Converge
غلظت 200 – 250 KU Viscosity
براقیت 2- 4 % At 60C (Matt) Gloss
کمترین دمای محیط در زمان اجرا 5 – 10 C Min-Surface/Air Temp .at Application
بیشترین دمای محیط در زمان اجرا 50 C Mix-Surface/Air Temp .at Application
نقطه اشتعال غیر قابل اشتعال Non-Flammable Flash Point
P.H حدود 9 Avg P.H
زمان خشک شدن در 20 درجه سانتیگراد و 50 % رطوبت سطحی
احرای لایه بعدی
To Touch 15 -25 min
Recoat 3-4Hour
Drying time at 20 C and 65% R.H
ابزارمناسب جهت اجرا غلطک و قلمو و اسپری Brush , Roller , Spray Application
رقیق نمودن حداکثر 1 لیتر آب تمیز در یک گالن Up to 0.7 Litr Per 1Gallon With Clean Water Thinning
شستشوی ابزارو لوازم آب گرم و ماده شوینده مناسب Warm Water and Detergent Clean Up
Packaging Gallon and Pail گالن و حلب بسته بندی
Storage 12 Months 12 ماه نگهداری
Sun Colour
نوع رزین اکریلیک Pure Ac .+ Styrene استایرن + متیل متا اکریلات Type Of Ac . Resin
افزودنی سیلیکون Wacker Silicon Addaitive Silicone Additive
جرم حجمی Avg حدود 1.50 Specify Gravity
جامد حجمی Avgحدود 2 -/+55% Volume Solid
جامد وزنی 55% Weight Solid
پوشش 4-5 M2/lit Converge
غلظت 100 – 200 KU Viscosity
براقیت 10-15 Gloss
کمترین دمای محیط در زمان اجرا 5 – 10 C Min-Surface/Air Temp .at Application
بیشترین دمای محیط در زمان اجرا 50 C Mix-Surface/Air Temp .at Application
نقطه اشتعال غیر قابل اشتعال Non-Flammable Flash Point
P.H حدود 9 Avg P.H
زمان خشک شدن در 20 درجه سانتیگراد و 50 % رطوبت سطحی
احرای لایه بعدی
To Touch 15 -25 min
Recoat 3-4Hour
Drying time at 20 C and 50% R.H
ابزارمناسب جهت اجرا غلطک و قلمو و اسپری Brush , Roller , Spray Application
رقیق نمودن حداکثر 1 لیتر آب تمیز در یک گالن Up to 0.7 Litr Per 1Gallon With Clean Water Thinning
شستشوی ابزارو لوازم آب گرم و ماده شوینده مناسب Warm Water and Detergent Clean Up
Packaging Gallon and Pail گالن و حلب بسته بندی
Storage 12 Months 12 ماه نگهداری
Day Colour
نوع رزین Pure Ac Type Of Resin
افزودنی سیلیکون 40 Silicone Additive
جرم حجمی 55% Specify Gravity
جامد حجمی 4-5 M2/lit Volume Solid
جامد وزنی Avgحدود 2 -/+50% Weight Solid
پوشش 4-5 M2/lit Converge
غلظت 100 – 200 KU Viscosity
براقیت 10-15 Gloss
کمترین دمای محیط در زمان اجرا 10 C Min-Surface/Air Temp .at Application
بیشترین دمای محیط در زمان اجرا 45 C Mix-Surface/Air Temp .at Application
نقطه اشتعال غیر قابل اشتعال Non-Flammable Flash Point
P.H حدود 9 Avg P.H
زمان خشک شدن در 20 درجه سانتیگراد و 50 % رطوبت سطحی
احرای لایه بعدی
To Touch 15 -25 min
Recoat 3-4Hour
Drying time at 20 C and 65% R.H
ابزارمناسب جهت اجرا غلطک و قلمو و اسپری Brush , Roller , Spray Application
رقیق نمودن حداکثر 0.5% لیتر آب تمیز Up to 0.7 Litr Per 1Gallon With Clean Water Thinning
شستشوی ابزارو لوازم آب گرم و ماده شوینده مناسب Warm Water and Detergent Clean Up
Packaging Gallon and Pail کیلو، گالن و حلب بسته بندی
Storage 12 Months 12 ماه نگهداری
© کپی رایت ۱۴۰۳ - کلیه حقوق برای نیوکالر محفوظ می‌باشد