اجرا پروژه دندانپزشکی دکتر حبیب زاده در رشت توسط تیم نیوکالر

این پروژه نقاشی دندانپزشکی در رشت توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.