اجرا پروژه اقامتگاه ماجرا در جزیره هرمز توسط تیم نیوکالر

این پروژه نقاشی ساختمان در جزیره هرمز توسط تیم حرفه ای نیوکالر با رنگ تکس اولترا الاستومر به انجام رسیده است.