پروژه اجرا شده در هتل همای تهران

این پروژه در هتل همای تهران توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.