پروژه اجرا شده در هتل همای بندرعباس

این پروژه جهت رنگ نمای ساختمای در هتل هما واقع در شهرستان بندرعباس توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.