پروژه اجرا شده در نمایشگاه مبلمان اداری

این پروژه نقاشی ساختمان در نمایشگاه مبلمان اداری توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.