پروژه اجرا شده در بابل میدان بسیج

این پروژه جهت نقاشی ساختمان و در میدان بسیج واقع در شهرستان بابل به انجام رسیده است.