پروژه اجرا شده در مجتمع ورزشی حس خوب

این پروژه نقاشی ساختمان در مجتمع ورزشی حس خوب توسط متخصصان نیوکالر به انجام رسیده است.