پروژه اجرا شده در شهرک آپادانا

این پروژه جهت رنگ نمای ساختمانی در شهرک آپادانا توسط تیم حرفه ای نیوکالر اجرا شده است.