پروژه اجرا شده در برج کومه

پروژه اجرا شده جهت رنگ نمای ساختمانی در برج کومه که توسط تیم نیوکالر به انجام رسیده است.