پروژه اجرا شده در برج پونک

این پروژه رنگ نمای ساختمانی در برج پونک و توسط تیم حرفه ای نیوکالر اجرا شده است.