پروژه اجرا شده در برج ولنجک

پروژه نقاشی ساختمان در برج ولنجک توسط تیم حرفه ای نیوکالر به انجام رسیده است.