مون كالر (ماه) |رنگ امولسیونی اكریلیك آب پایه می باشد كه جهت رنگ آمیزی داخل ساختمان كه در معرض جو قرار ندارند و همچنین سقف مكان های مسكونی و اداری كاربرد دارد. سطوح رنگ آمیزی شده با این رنگ مات می باشد.

رنگ امولسیونی (آب پایه ) می باشد و جهت رنگ آمیزی سطوح داخلی ساختمان که در معرض جو قرار ندارند و همچنین سقف مکان های مسکونی و اداری کاربرد دارد .

این رنگ با توجه به آب پایه بودن  به عنوان آستری مناسب روی سطوح زیرین کاربرد دارد که پس از استفاده از مون کالر توسط یکی از رنگ های   ” رین کالر” یا “دی کالر “پوشش نهایی اجرا می گردد . رنگی   مات بوده   و   با    غلطک   یا قلم   یا   ایرلس اجرا می گردد .