نام پروژه : مجتع ورزشی حس خوب – زمان اجرا : سال ۹۲ – مکان پروژه : خیابان بیهقی